Skip to main content

Asbest Zemin Etüdü


Asbest zemin etüdü inşa edilecek herhangi bir binadan önce arsadaki toprağın incelenmesi ve inşaata uygun olup olmadığının değerlendirilmesi işlemidir. İçeriğinde toprağın jeolojik niteliği, depreme yatkınlığı ve dayanıklılığı, eşdeğer binaların özellikleri, kayma yaratma ihtimali bulunan yer altı sularının geçirgenliği yer alır. Tüm bunların birlikte incelenmesi, analiz edilmesi ve neticede bütünsel olarak değerlendirilmesi ile zemin etüdü raporu elde edilmiş olmaktadır. Ayrıca mevcut binaların zemininden alınan numuneler ile de binaların depreme ve yıkılmaya karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanır.

Jeolojik incelemede zemindeki kayaçların yapısı, fay hareketlerinden ne tür bir tepki vereceği, yakınından geçen fay hatlarına mesafesi, herhangi bir binanın inşasına uygun olup olmadığı, inşa gerçekleşirse ne gibi risklerin olabileceğinin öngörülmesi gibi sonuçlara ulaşılmaya çalışılır. % 100’e yakın bir sonuç ile değerlendirme tamamlanır ve ilgili kuruluşlar ile bu rapor paylaşılır. Yetkili birimler rapor ışığında diğer değerlendirmeleri de tarayarak binanın yapılıp yapılmayacağı konusunda karara ulaşır. Yapılan bu genel etüt faaliyetinde zemindeki taşların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı da incelendiği için özellikle deprem bölgelerinde zemin etüdü yaşamsal bir önem sahip olmaktadır.

Usulüne uygun yapılmayan zemin etütleri bir üst kurumda değerlendirilirken de zafiyet yaşanırsa, ilk tektonik harekette olumsuz sonuçlar yaşanabilir. Bu yüzden hem işbirliği yapılacak çevre danışmanlık firması hem de bu raporlar ile diğer değişkenleri inceleyen yerel yönetimler objektif veriler sunarak sağlıklı bir çalışma tamamlamalıdır.

Zemin Etüdü Neden Yapılır?

Zemin etüdünde temel maksat binanın deprem anındaki zayıflıklarını veya güçlü yanlarını öngörmektir. Bu öngörü inşaat çalışmalarına yön verecektir. Deprem ihtimali yüksek bölgelerde yapılacak inşa çalışmaları ile zayıf bölgelerdeki inşa çalışmaları arasında ciddi farklar olacaktır. Bu yüzden zemin etüdünün kesinlikle işin uzmanları tarafından yapılması ve hazırlanacak bilimsel raporların da bu bağlamda değerlendirilmesi, bütçe dengesinin ayarlanması konusunda ciddi destek sağlamaktadır.

Ülkemiz ciddi fay hatlarının üzerinde olduğu için, bu bölgelerde yapılacak zemin etüdü faaliyetleri kesinlikle çok ciddi yürütülmelidir. Binanın depreme karşı dayanıklı olması olası felaketlerin önüne geçilmesi için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Diğer yandan inşa çalışmalarından önce zemin etüdü yaptırmak yasal olarak da mecburidir. Bu unsur da unutulmamalıdır. Aksi takdirde bina uygun olarak inşa edilmeye başlanmamışsa yıkım kararı bile verilebilir. Bu tatsız sonuçla karşılaşmamak için mevzuatta yapılması zorunlu tutulan tüm süreçler yerine getirilmelidir.

Toprak numunelerinin laboratuar ortamında incelenmesi, sözel geribildirimlerin zamanında yapılması ve nihayetinde raporun teşkil edilmesi birçok önemli aşamanın başlangıcı olmaktadır. İyi bir etüt çalışması inşaat sektörünün de elini güçlendirecek, ileride deprem olayına karşı direncin artmasına yardımcı olacaktır.

Asbest Zemin Raporu - Çevre Group

Zemin Etüdünü Kim Yapar?

Ülkemizde zemin etüdü konusunda yetkilendirilmiş özel Çevre Danışmanlık firmaları bulunmaktadır. Özellikle teknik şartnamelerde yer alan unsurların firmalar tarafından incelenerek gerekli desteğin sağlanması önemlidir. Bundan sonraki aşamalarda yer alacak olan tüm faaliyetler için hayati bir kaynak teşkil edecektir. Sahada yapılacak çalışmalarda jeofizik etüdü işin ana kısmını oluşturmaktadır. Zeminin sondajı da yine Çevre Danışmanlık firmalarında yer alan araçlar veya hizmet satın alma yolu ile kiralanan araçlar ile sondaj yaptırılabilir. Önemli olan işin yetkili ve sertifikası olan firmalar tarafından yürütülmesidir.

Operatörler tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmaları jeofizik mühendislerinin koordinesinde ve kontrolünde ilerler. Mühendislerin deneysel çalışmaları ile zemin etüdü oluşturulur ve sonuç ilgili birimlerle paylaşılır. Zeminin türüne göre toprak veya kayaç örnekleri alınabilmektedir. Zemin etüdü çevresel etki değerlendirme çalışmaları da için de geçerli olmaktadır. Etüt yapacak firmadan zemini inceleyecek firmaya, sondaj çalışmasını yürütecek olan personele kadar her kuruluş veya çalışan Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olmaktadır.

Zemin etüdünde yer altı sularının durumu incelenerek ileride olası bir kaymaya sebep olup olmayacağı öngörülmeye çalışılır. Alınan görsellerden sonra rapor oluşturulur ve ilgili birimler ile paylaşılır. Yer altındaki koşulların yanı sıra yer üstündeki çevre koşulları da önemli bir etkendir. Bu nedenle yapılacak zemin etüdünün kapsamlı olması, yeni bir probleme neden olmaması çok önem taşır. Devasa projelere ayrılan bütçelerin heba olmaması için zemin etüdünün profesyonel firmalar tarafından yapılmasına özen göstermelisiniz. Bakanlığın veya ilgili yerel kuruluşun kabul etmediği bir etüt işe yaramayacaktır.